Liên Phong

  Trong mô hình tổng thể của "thiên nhiên", mọi sản phẩm của tạo hóa đều sẵn sàng chờ đợi để được khám phá nếu như chúng chưa được khám phá.  Chúng tôi tin rằng võ thuật cũng tuân theo nguyên tắc đó.  Vì thế, những kỹ thuật của võ học không phải được phát minh ra mà là được khám phá bởi nhiều cá nhân trên thế giới từ thuở hoang sơ của loài người.  Tuy nhiên, bản chất của những cá nhân đó cũng là "thiên nhiên".  Võ học đối với chúng tôi thuộc về tất cả những người yêu thích nó, không riêng về một ai hay một truyền thống hoặc môn phái nào.   Trong những năm 1930, ông Nguyễn Chánh Minh, một...
Chi tiết